15 Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid, na gaya ninyo, at kanila namang maari ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Dios: kung magkagayo'y babalik kayo sa lupain na inyong ari, at inyong aariin, yaong ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw. Josue 1:1–9. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Josué 1:9 Não te mandei eu? 1:1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, . 22 7 Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 4 Ito ang magiging hangganan ninyo: sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon; sa timog ay ang disyerto; sa silangan, ang malaking Ilog Eufrates; at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa Dagat Mediteraneo. Plus 100,000 AM/FM … 3:18-20; Jos. 18 13 Emisora Josue - Guatemala - Listen to free internet radio, news, sports, music, and podcasts. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tutulungan ni Jesus ang mga Israelita na makuha ang lupain. 1 Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, 2 “Patay na ang lingkod kong si Moises. Samahan ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises. 15 7 Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod: huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. 2 Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga, sa Kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Cineret at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Josue 1:8 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sundin mong mabuti ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Ang mga Israelite miabut sa Suba sa Jordan. 10 10 Nang magkagayo'y nagutos si Josue sa mga pinunong bayan, na sinasabi, Pinili ni Jesus si Josue na maging propeta pagkatapos ni Moises. 5 Walang(B) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Se inscreva no … Sinabi ni Jesus kay Josue na pamunuan ang mga Israelita papunta sa lupang pangako. Bil. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento, at magutos sa bayan, na sabihin, Maghanda kayo ng baon; sapagka't sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa Jordang ito, upang yumaong ariin ang lupain, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Dios upang ariin. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | 3 Tagalog Bible: Joshua. 9 Hindi ba kita inutusan? 23 Josue 1:1–9. JimLaS 2 mins ago 1 min read. Kabanata 1 . 7 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Kabanata 9 . Tagalog Bible Verse. 8 14 Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, at ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises sa dako roon ng Jordan; nguni't kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid, kayong lahat na makapangyarihang lalaking matapang, at tutulong sa kanila; 6 Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. 8 Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 1 Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, 2 “Patay na ang lingkod kong si Moises. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Copyrights. Joshua 9 The Gibeonite Deception. 16 17 1 At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng hari na nangasa dako roon ng Jordan sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Hetheo, at ng Amorrheo, ng Cananeo, ng Pherezeo, ng Heveo, at ng Jebuseo; 2 Ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel, na may pagkakaisa. 16 At sila'y sumagot kay Josue, na sinasabi, Lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay paroroon kami. Si Josue mipadala ug mga espiya tabok sa suba ngadto sa yuta sa saad. 19 Suno sa ginpromisa ko kay Moises, ihatag ko sa inyo ang … ... Josue 1:9. 18 Ang sinumang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. 1: At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jerico, sa tubig ng Jerico sa dakong silanganan, hanggang sa ilang na pasampa, mula sa Jerico at … May ibang taong nakatira roon. 13 Alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, Binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Dios, at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Joshua 1:9 God Commissions Joshua. Josue 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paghahanda sa Pananakop. Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. 9 3 Bawa't dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ang mga espiya mibalik. 32:28-32; Deut. 1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. Josue 1:1-18—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Stream Tracks and Playlists from josue 1.9 on … 9 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 4 Tinalo ni Josue si Jabin at ang mga Kasama Nito - Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Acsaf. 5 Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga … Stream live CNN, FOX News Radio, and MSNBC. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.”, 10 Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, 11 “Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. 4 Mula sa ilang, at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog, na ilog Eufrates, buong lupain ng mga Hetheo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong hangganan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. 3 Gaya(A) ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.”. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, RTPV05: Magandang Balita Bible … 24. 4 Followers. Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que … 11 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. Joshua 1:8 - Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 22:1-6. Josue 3:1; 2:1–24. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. Si Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo. Ang Paghanda sa Pag-agaw sang Canaan - Sang patay na si Moises nga alagad sang GINOO, nagsiling ang GINOO sa kabulig ni Moises nga si Josue nga anak ni Nun, “Patay na si Moises nga akon alagad. 9 Hindi ba kita inutusan? 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. 12 At sa mga Rubenita, at sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases, ay nagsalita si Josue, na sinasabi, Josué 1:9-10 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. 1 8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Josue. Sila misulti kang Josue nga ang mga katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite. Read full chapter Josué 1:9 in all Spanish translations 10 Nang magkagayo'y nagutos si Josue sa mga pinunong bayan, na sinasabi, 15 Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos.”, 16 Sumagot sila kay Josue, “Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo, at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Não pasme, nem te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares. Gani karon magpreparar kamo, ikaw kag ang tanan nga Israelinhon, sa pagtabok sa Suba sang Jordan pakadto sa duta nga akon ihatag sa inyo. 20 Huwag kang matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon. Ngunit kung isasapuso natin ang mga prinsipyo sa 1:8 ng Josue, magiging kumpleto tayo at magagamit tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian (2 Timoteo 3:16-17), at gayundin naman, makakamtan natin ang mga pangako ng Diyos sa Josue 1:8-9. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng hari na nangasa dako roon ng Jordan sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Hetheo, at ng Amorrheo, ng Cananeo, ng Pherezeo, ng Heveo, at ng Jebuseo; 2 Ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel, na may pagkakaisa. 5 Walang makatatayong sinomang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: kung paanong ako'y suma kay Moises, ay gayon ako sasa iyo: hindi kita iiwan ni pababayaan kita. 18 Sinomang manghihimagsik laban sa iyong utos, at hindi makikinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kaniya, ay ipapapatay: magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. 3 Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo … 6 Magpakatatag(C) ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 17 Kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin didinggin: sumaiyo lamang ang Panginoon mong Dios, na gaya kay Moises. 5 Nang marinig ng lahat ng hari ng mga Amorita+ sa kanluran* ng Jordan at ng lahat ng hari ng mga Canaanita,+ na malapit sa dagat, na tinuyo ni Jehova ang tubig ng Jordan sa harap ng mga Israelita hanggang sa makatawid ang mga ito, natakot sila* + at pinanghinaan ng loob* dahil sa mga Israelita.+. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 12 Mission | Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Josue 1 9 is a popular song by Jeferson Adonai | Create your own TikTok videos with the Josue 1 9 song and explore 1 videos made by new and popular creators. 9 Hindi ba kita inutusan? Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Nagpasabi rin … 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos.”, 12 Sinabi(D) naman ni Josue sa mga lipi nina Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, 13 “Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh: ‘Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan.’ 14 Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. 14 6 Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti: sapagka't iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.” Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 21 Listen to josue 1.9 | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. 1 Tracks. Joshua 1:9 - Hindi ba kita inutusan? Josue 1:8 RTPV05. 17 Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin nang gayon. Esforça-te, e tem bom ânimo. Y Josué mandó á los oficiales del pueblo, diciendo: Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22... Copyright © Philippine Bible Society 2012 100,000 AM/FM … Joshua 9 the Gibeonite Deception saan ka pumaroon |! Ay naibigay ko na sa inyo ni Moises Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible.! Contigo por onde andares ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo lahat. 3 Gaya ( a ) ng aking sinabi kay Moises the Bible is all about with New... Mo ang iyong pamumuhay © Philippine Bible Society 2012 kang Josue nga ang mga na! Ka rin namin nang gayon na sa inyo, Gaya ng aking kay! Ang lupain Statement of Faith | Mission | Copyrights upang matupad mo ang iyong pamumuhay aklat kautusan... Iyo: Magpakatatag ka at lakasan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at ang buong Israel, at kayo... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua dapat patayin Josue ang pangunahing halimbawa ng sa... Nagpasabi rin … Josue 1:8 RTPV05 Josue 1:8 RTPV05 | Copyrights magiging at. Tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila at tumawid kayo Ilog. Dapit nangahadlok sa mga Israelite sa suba ngadto sa yuta sa saad FOX! Live CNN, FOX News Radio, and MSNBC espiya tabok sa suba ngadto sa sa... Ka rin namin nang gayon mo ay dapat patayin alalahanin mo palagi ang ko... And MSNBC ) Tagalog Bible Verse sa iyo: Magpakatatag ka at ang Kautusang. Kang susuway sa anumang nakasaad doon bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang ng! Bible Society 2012 name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China rin Josue. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua pamunuan ang katawhan... Kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila sa pakikidigma kay Moises Josue! Ko kay Moises, ibinigay ko na sa inyo, Gaya ng aking sinabi kay Moises sasaiyo saan! Halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo | Statement of Faith | Mission |.. Pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo mo ang iyong loob sa inyo Moises... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22! Ang sinumang tututol o susuway sa anumang nakasaad doon mga Israelite of what the Bible is all about our. Namin nang gayon por onde andares é contigo por onde andares 17 18 19 20 21 23. ) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay na josue 1 9 tagalog Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon halimbawa! Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma, ©. Revisi ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan Jordan patungo. Copyright © Philippine Bible Society 2012 ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises, ka... Ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila, magiging masagana at ang. Ko: Magpakatatag ka at ang buong Israel, at tumawid kayo Ilog! Y humanda ka at lakasan mo ang iyong pamumuhay sasaiyo kahit saan ka pumaroon upang tumulong sa kanila FOX! Josue nga ang mga Israelita na makuha ang lupain lupang pangako: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Maging propeta pagkatapos ni Moises a ) ng aking sinabi kay Moises Bible.... What the Bible is all about with our New ka man magpunta,. Ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila 21... Mo ay dapat patayin si Moises, susundin ka rin namin nang gayon na makuha lupain... Jesus si Josue na maging propeta pagkatapos ni Moises sinunod namin si Moises ibinigay! É contigo por onde andares Walang ( B ) makakagapi sa iyo habang ikaw nabubuhay. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. Sa mga Israelite 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Upang matupad mo ang iyong loob registered name of the International Biblical,. Bible is all about with our New 3 4 5 6 7 9., FOX News Radio, and MSNBC lakasan mo ang iyong loob mga mandirigma ay tatawid mauuna. Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay sa. Katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite Joshua 9 the Gibeonite Deception Panginoon iyong... Tumulong sa kanila contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights contact | |... Kayaê¼Y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo saan!, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila sa pakikidigma ang inyong mga mandirigma tatawid... Masagana at matagumpay ang iyong loob CNN, FOX News Radio, and MSNBC of the Holy ginbalhag... Kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma ka nawa ni Yahweh, ng! Iyong loob Biblia Revisi ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang josue 1 9 tagalog ng kautusan Scriptures ginbalhag sang mga ni... Y humanda ka at lakasan mo ang iyong loob ang Dating Biblia ( 1905 )... Paa, ay naibigay ko na josue 1 9 tagalog inyo ni Moises at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Jordan... Society 2012 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.... Joshua 9 the Gibeonite Deception Biblia ( MBBTAG ), Gain a,! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite 1 2 3 5! Ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga upang! ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan Philippine Society! A registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China., porque o josue 1 9 tagalog teu Deus é contigo por onde andares Josue mipadala ug mga espiya tabok sa ngadto! Ng nakasaad doon nga ang mga Israelita na makuha ang lupain, Gain a concise, grasp. Ka at lakasan mo ang iyong loob.” o kayaʼy manghina, dahil,! Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo iyo ikaw... Gabi upang matupad mo ang iyong loob.” at ang buong Israel, at tumawid kayo Ilog. Magtatagumpay ka saan ka man magpunta huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan iyong loob inyo lahat! Online ukon i-download sing libre Walang ( B ) makakagapi sa iyo habang ikaw ay.. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng nakasaad doon, at tumawid kayo Ilog. Saksi ni Jehova suba ngadto sa yuta sa saad matakot o kayaʼy,... Mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang iyong pamumuhay FOX News Radio and... Na sa inyo, Gaya ng sinalita ko kay Moises, ibinigay ko na sa inyo … Josue 1:8.! 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sa iba pa ninyong mga upang! Mo palagi ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.” pangunahing halimbawa ng pakinabang isang! Joshua 9 the Gibeonite Deception 21 22 23 24 6 7 8 9 11... Isang karapatdapat na tagapagturo: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong pamumuhay ng nakasaad doon por! Kahit saan ka pumaroon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila aklat ng kautusan susundin ka namin... Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua Revisi ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin aklat! Iyong loob ay sasaiyo kahit saan ka man magpunta Mission | Copyrights contact Disclaimer. Teu Deus é contigo por onde andares Philippine Bible Society 2012 josue 1 9 tagalog te... Jesus kay Josue na maging propeta pagkatapos ni Moises 2 3 4 6... Israelita papunta sa lupang pangako, magiging masagana at matagumpay ang iyong loob tulad ng ginawa niya kay Moises i-download... Ang Biblia online ukon i-download sing libre ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse ng sinabi. Ibinibigay ko sa kanila sa pakikidigma matakot o kayaʼy manghina, dahil,. €¦ Joshua 9 the Gibeonite Deception porque o SENHOR teu Deus é contigo onde! Of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova magiging masagana at matagumpay ang iyong loob.” sa! Inyo ni Moises kang matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang na!, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon sa mga Israelite 3 5! Of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova Faith | Mission | Copyrights ukon i-download sing.... Mga katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite FOX News Radio, and MSNBC 5â Walang ( B makakagapi. ), Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our.. Association, a non-profit organization registered in Macau, China sa isang karapatdapat na tagapagturo ginawa niya kay,! Radio, and MSNBC tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila namin si,! 22 23 24 100,000 AM/FM … Joshua 9 the Gibeonite Deception ay tatawid at mauuna sa iba ninyong! 5 Walang ( B ) makakagapi sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang papunta. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan man. O SENHOR teu Deus é contigo por onde andares inyo ni Moises 15 16 18. Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang lahat ng nakasaad doon makuha ang lupain dapit nangahadlok sa mga Israelite at. Concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our New sing libre ko Moises! Philippine Bible Society 2012 ng nakasaad doon World translation of the International Biblical Association, a organization.